میهمان گرامی برای استفاده کامل از امکانات باید عضو شده و یا وارد انجمن شوید - اکانت فوری با دسترسی محدود » نام کاربری و رمزعبور: visitorﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
زمان کنونی: 1396/11/29، 04:34 صبح
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: sina20
آخرین ارسال: sina20
پاسخ 1
بازدید 20

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

[اختصاصی] ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
#1
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
   برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

 اﺳـﺘﻔﺎده درﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺧﻨـﺜﯽ ﻧﻤـﻮدن ذرات ﮐﻠﻮﺋﯿـﺪي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ اﯾـﻦ ذرات ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب وارد واﮐﻨـﺶ ﺷـﺪه و رﺳـﻮب ژﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﺬب ذرات و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

   برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

 - 
   برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

 -
   برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

 پاسخپرش به انجمن:کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان